بایگانی برچسب برای: بآگ

اتومبیل شما باید خودش رانندگی کند.برای من جالب است که اجازه می دهیم انسان ها ماش…

[ad_1]

اتومبیل شما باید خودش رانندگی کند.برای من جالب است که اجازه می دهیم انسان ها ماشین ها را برانند…
این یک باگ است که ما خودروها را قبل از کامپیوترها اختراع کردیم.
اریک اشمیت
.
.
.
#خودرو#خودروها #خودروامروز #خودروی #کامپیوتری #کامپیوتر_رایمون #اتومبیل #اتومبیل_جدید #رانندگی #انسان#باگ#بآگ #ماشین#اختراع#اختراعات #اختراعي

[ad_2]

منبع