بایگانی برچسب برای: ایده

موفقیتشروع با :فکرایدهانجامشکستسعی دوبارهپشتکار*****موفقیت*****…#ف…

[ad_1]

موفقیت?
?
شروع با :
فکر
ایده
انجام
شکست
سعی دوباره
پشتکار
*****موفقیت*****.
.
.
#فکر#ایده#انجام#شکست#سعی#دوباره#پشتکار#موفقیت

[ad_2]

منبع