نمونه کار دانشجویان دوره فتوشاپ آتلیه

نمونه کار هایی که در زیر مشاهده می فرمایید ، نمونه کار های دانشجویان شرکت کننده در کلاس فتوشاپ آتلیه می باشد.

نمونه کار فتوشاپ خانم رویا باقری

خرداد 1, 1396/توسط پشتیبان

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم مرجان ساکتی

آذر 4, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ خانم مریم سیدی

مرداد 29, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ خانم مرضیه موسوی

شهریور 9, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ آقای سیاوش بنایی

مرداد 16, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ خانم فهیمه ابراهیمی

بهمن 10, 1395/توسط پشتیبان

نمونه کار فتوشاپ آتلیه

شهریور 27, 1396/توسط پشتیبان

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ خانم ندا خودسیانی

مرداد 7, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ خانم نوشین پارسا

مرداد 14, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه آقای اشکان بیگدلی

فروردین 18, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم صبا سجودی

اسفند 12, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ خانم فاطمه خودسیانی

مرداد 3, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه پریسا جعفری

اردیبهشت 15, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه آقای امیر مهدی رجبی

آبان 27, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم زهرا آزرده

بهمن 28, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ خانم طاهره کیا

مرداد 10, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ خانم طاهره حضرتی

اردیبهشت 26, 1396/توسط پشتیبان

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم شیوا فراهانی

دی 2, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم غزال درویش

اردیبهشت 8, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم جعفری

دی 28, 1395/توسط پشتیبان

نمونه کار فتوشاپ خانم خدیجه حسینی

فروردین 27, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم فاطمه گندمی

اردیبهشت 3, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم سمیه قلی پور

آبان 29, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار فتوشاپ آتلیه خانم فهامه ثابت

بهمن 14, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار نرم افزار فتوشاپ خانم سمیرا طالب نژاد

مرداد 5, 1398/توسط مدیرسایت