نمونه کار برنامه نویسی با #C آقای مهدی قهرمان زاده