عنوان دورهتعداد ساعتجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزشIcdl جامع40جزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزشWord12جزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش Internet10جزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش Excel12جزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش Access14جزئیات دورهثبت نام آنلاین
 دوره آموزش Powerpoint12جزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش Outlook10جزئیات دورهثبت نام آنلاین