حقوق و دستمزد

فرم محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق پایه:
حق مسکن:
محاسبه حق مسکن بر اساس درصدی از حقوق پایه
حق خواربار:
محاسبه حق خواربار بر اساس درصدی از حقوق پایه
تعداد فرزندان:
حق اولاد حداکثر تا 3 فرزند اول قابل پرداخت است.