دوره های عمومی
عنوان دوره تعداد ساعت جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزشIcdl جامع 40 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزشWord 12 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش Internet 10 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش Excel 12 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش Access 14 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
 دوره آموزش Powerpoint 12 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش Outlook 10 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین